Saada päring!

ISIKUANDMETE PRIVAATSUSPOLIITIKA

ISIKUANDMETE PRIVAATSUSPOLIITIKA

AS HAAPSALU KUURORT, spaahotell Laine kohustub turvaliselt hoidma isikuandmeid, mida iga meie külastaja meile jagab, järgides kehtivaid seaduseid ja määruseid. Rakendame vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid kadumise, hävimise ja omavolilise juurdepääsu eest.

Käesolev isikuandmete privaatsuspoliitika annab ülevaate, milliseid andmeid me külastaja kohta kogume, miks me seda teeme ja mida me kogutud  andmetega teeme. Palume, et loete isikuandmete privaatsuspoliitika tähelepanelikult läbi. Nendega mittenõustumise korral ei saa me kahjuks teid teenindada.  

Kogume külastaja kohta järgmiseid andmeid:

 • isiklikke andmeid: ees- ja perekonnanimi, sünniaeg/ isikukood/ auto registreerimisnumber
 • kontaktandmeid: elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress
 • külastajakaardi andmeid: need on turismiseaduses nõutud andmed majutusettevõtte külastaja kohta –kodakondsus, külastajaga koos majutatava abikaasa ja alaealise nimi, sünniaeg ja kodakondsus, majutusteenuse osutamise aeg, jne
 • krediitkaardi andmeid: kaardi number, omaniku nimi, kehtivusaeg
 • turvakaamera salvestisi – juhul kui külastate meie majutusasutust või muid ruume, kus asuvad turvalisuse kaalutlustel video- või muud elektroonilised jälgimissüsteemid või seadmed
 • andmeid isiklike eelistuste kohta: nagu nt toa kategooria, toidueelistus, vaade merele jne.
 • andmeid külastaja terviseseisundi kohta (raviteenuste või ravipakettide ostmisel)

Üldjuhul saame andmed otse Teilt, kui teete broneeringu või päringu meie kodulehe kaudu, telefoni või e-kirja teel või ostate teenuseid otse spaahotellist (meie juurde kohale tulles).

Samuti edastavad meile Teie andmeid reisiettevõtjad, broneerimisettevõtjad ning muud majutusteenuse vahendamisega tegelevad isikud, kelle kaudu olete majutuse ja/või muud teenused meie spaahotelli tellinud.

Töötleme külastaja isikuandmeid, tuginedes erinevatele õiguslikele alustele, kui:

 • meil on vajadus luua Teiega lepinguline suhe või täita Teiega sõlmitud lepingut
 • meil on Teie nõusolek (mida Teil on õigus igal ajal tagasi võtta)
 • meil on vajadus täita meile seadusega ettenähtud kohustusi (nt külastajakaardi täitmine ja säilitamine 2 aasta jooksul)
 • meil on vajadus teostada meie õigustatud huvisid, sh ettevõtte juhtimine ja üldise äritegevuse elluviimine; seaduserikkumiste ja pettuste avastamine
 • tekib vajadus kaitsta Teie või mistahes teise inimese elulisi huvisid (nt avaldades Teie andmed õnnetusjuhtumi korral kiirabitöötajale)
 • muul seadusega lubatud alusel
 • ravi- ja lõõgastusteenuste ostmisel–töötleme külastaja isikuandmeid, et leevendada külastaja vaevusi, hoida ära tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist
 • väljastame ravidokumente–kasutame külastaja nõusolekul dokumentide saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks
 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse – kasutame Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele saab vastata ainult teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitame Teid sellest.

Isikuandmete kasutamine, säilitamine, avalikustamine:

Me ei jaga külastaja poolt meile usaldatud andmeid, välja arvatud juhul, kui see on vajalik isikuandmete privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks.

Jagame külastaja poolt meile usaldatud andmeid järgmistel juhtudel:

 • võime isikuandmeid jagada oma sidusettevõtetega, mis kõik asuvad Euroopa Liidus
 • nagu mitmed teised ettevõtted, võime tellida andmete töötlemise teenuseid usaldusväärsetelt kolmandatelt teenusepakkujatelt, näiteks IT- ja konsultatsiooniteenuseid;
 • me võime jagada andmeid avaliku võimu organitega ja valitsusasutustega, kui me oleme seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks
 • me võime jagada andmeid professionaalsete nõustajatega nagu audiitorid, advokaadid, raamatupidajad ja muud nõustamisteenust pakkuvad isikud
 • aeg-ajalt võime jagada külastaja andmeid kolmandate isikutega korporatiivse tehingu, näiteks ettevõtte või selle osa müügi raames teisele ettevõttele. Samuti ettevõtte ümberkorraldamise, ühisettevõtte loomise, ühinemise või muul viisil ettevõtte vara ümberpaigutamise raames.

Juhul, kui jagame külastaja andmeid ülaltoodud isikutega, siis tagame Teie andmete kaitse meie ja kolmanda isiku vahel sõlmitavas andmetöötluslepingus.

AS Haapsalu Kuurort lähtub isikuandmete säilitamisel järgmistest kriteeriumidest:

Säilitame Teie andmeid, kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks, järgmistel juhtudel:

 • et pakkuda meie teenuseid, säilitame isikandmeid niikaua, kui see on vajalik teenuse osutamiseks
 • kliendi- ja /või kinkekaardi korral, säilitame isikuandmeid kaardi kehtivusaja jooksul või niikaua, kui neid on vaja teenuste osutamiseks
 • kui ettevõttel on seadusest tulenev, lepinguline või muu sarnane kohustus isiku andmete säilitamiseks, siis seni, kuni on vajalik sellise kohustuse täitmiseks
 • peale lepingulise suhte lõppemist, säilitame teatud andmeid niikaua, kui kaua on isikul (andmesubjektil) või ettevõttel endal õigus esitada lepingu alusel nõudeid teise poole vastu

Külastajakaardi andmeid säilitame turismiseaduse nõuete kohaselt 2 aastat alates kaardi täitmisest.
Krediitkaardiandmeid säilitame meievahelise majutusteenuse lepingu nõuetekohase täitmiseni.
Otseturustusmaterjalide edastamise nõusoleku korral säilitame Teie kontaktandmeid seni kuni olete nõusoleku tagasi võtnud.

Uudiskirja tellinud kliente teavitame kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest teenustest, saab end adressaatide sihtrühmast eemaldada.

Ettevõtte kodulehte  kasutades ja/või teenuse broneerimisel olete  tutvunud AS Haapsalu Kuurort isikuandmete privaatsuspoliitikaga ning nõustunud sellega.

Meil on õigus aeg-ajalt isikuandmete privaatsuspoliitikat muuta ja me teavitame sellest kodulehel www.laine.ee. Loodame, et tutvute aeg-ajalt teatesse tehtavate muudatustega.

Õiguste kaitse- ja kontaktandmed

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie poole telefonil +372 4724 402 või e-posti aadressil laine@laine.ee